Huishoudelijk afval: de ontwikkeling in de tijd

Als we zo prettig mogelijk op onze planeet willen blijven leven, zullen we moeten zorgen dat we niet te veel restafval produceren. Dat kunnen we doen door zo weinig mogelijk huishoudelijk afval te produceren of door het afval dat we maken, opnieuw te gebruiken. Afval gescheiden inzamelen is een goede manier om het zo efficiënt mogelijk te kunnen verwerken. Het scheiden van afval is nu niet bepaald een onderwerp dat het goed doet op feestjes. Veel mensen doen het omdat het moet, anderen laten het er maar bij zitten. Daarom is het goed dat er steeds meer aandacht komt voor het scheiden van afval. Veel afvalproducten kunnen namelijk gerecycled worden. Er worden nieuwe producten van gemaakt, zodat we minder nieuwe grondstoffen nodig hebben. Hoe staat het nu met de afvalinzameling in Nederland?

Huishoudelijk afval scheiden in Nederland: de ontwikkeling in de tijd

Totaal huishoudelijk afvalPer persoon produceren wij gemiddeld ruim 500 kg afval per jaar. Daarvan is bijna 40% restafval. De rest bestaat onder andere uit GFT-afval, oud papier en glas. Dit wordt apart ingezameld. De totale hoeveelheid afval die wij maken, is sinds 2003 gedaald van 568 kg naar 531 kg per persoon. In 2013 was deze hoeveelheid lager, maar we zijn weer iets meer afval gaan produceren.

De hoeveelheid restafval nam af met 17,6%. Dat is 39 kg per persoon. Het grootste deel van de daling van de hoeveelheid afval komt dus voor rekening van het restafval. We zijn meer gaan scheiden. In 2003 was nog 45,6% van het afval restafval, in 2015 is dat gedaald naar 38,5%.

Als je naar de supermarkt of de milieustraat gaat, dan zie je daar vaak een grote hoeveelheid kleine en grotere afvalbakken staan. Er wordt dan ook een groot aantal verschillende soorten afval gescheiden ingezameld. De belangrijkste soorten zijn de volgende:

  • Huishoudelijk restafval
  • Grof huishoudelijk restafval
  • GFT-afval
  • Oud papier en karton
  • Grof tuinafval
  • Schoon puin
  • Verpakkingsglas
  • Houtafval (A- en B-hout)

Deze groepen afval zijn samen goed voor ruim 90% van de totale hoeveelheid afval.

Restafval

Zoals de naam al zegt, is restafval het afval dat niet in een andere groep valt. Het wordt niet apart ingezameld. Soms kan dit wel, maar gooien mensen het voor het gemak in de verkeerde kliko. Sommig afval wordt echter niet gerecycled en daarom niet gescheiden ingezameld.

Restafval is verder te verdelen in twee groepen: huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk restafval. Gewoon huishoudelijk restafval gooi je zelf in de afvalbak. Grof huishoudelijk afval is daar te groot voor en breng je naar de milieustraat. Beide vormen van restafval zijn de afgelopen jaren verminderd: het huishoudelijk restafval nam af met 17,6% (38,6 kg per persoon) en het grof huishoudelijk afval zelfs met 39,7% (15,8 kg).

Huishoudelijk restafvalGrof huishoudelijk afval

GFT-afval

GFT-afvalGFT-afval staat voor Groente-, Fruit- en Tuinafval. Deze soort afval wordt al lang gescheiden ingezameld. Voor gemeenten is het sinds 1994 verplicht dit afval apart in te zamelen. Van de totale hoeveelheid afval is bijna 20% GFT-afval. Het is daarmee de grootste afvalsoort die onderscheiden wordt. Tussen 2003 en 2013 is de totale hoeveelheid GFT-afval per inwoner gedaald met 9,1 kg (8,7%). Vanaf 2014 is het echter weer gaan toenemen, waardoor we nu weer op het niveau van 2003 zitten: 105 kg per persoon.

Grof tuinafval

Grof tuinafvalTuinafval dat te groot is voor de groene afvalcontainer wordt grof tuinafval genoemd. Dit bestaat bijvoorbeeld uit takken en snoeiafval. Deze categorie afval is de afgelopen jaren toegenomen. Dit zou kunnen komen doordat meer mensen hun tuinafval inleveren in plaats van het op te stoken of te composteren. Het kan echter ook zijn dat ze een deel van het kleinere groenafval ook inleveren als grof tuinafval, als ze toch naar de milieustraat gaan. Tussen 2003 en 2015 is de hoeveelheid grof tuinafval toegenomen met 7,7 kg per inwoner, ofwel 24,7%.

Oud papier en karton

Oud papier en kartonOud papier en karton is vaak een bron van extra inkomsten voor scholen en verenigingen. Zij verzamelen het en krijgen daar wat geld voor. Oud papier en karton kan gebruikt worden bij de productie van nieuw papier en karton. De afgelopen jaren is de hoeveelheid ingezameld papier en karton afgenomen met 8,7 kg (12,2%) per inwoner. Dat zou kunnen komen doordat er steeds minder papier gebruikt wordt. De krant is bijvoorbeeld nu ook digitaal te lezen en post gaat ook steeds vaker via de digitale weg. Met een sticker op de brievenbus geef je eenvoudig aan dat je milieubewust bent en geen reclame en huis-aan-huisbladen wilt ontvangen.

Schoon puin

Schoon puinSchoon puin bestaat uit bakstenen, dakpannen, tegels, gesloopt metselwerk en betonpuin. Dit afval wordt gebruikt bij de aanleg van wegen. De hoeveelheid schoon puin neemt langzaam af. Alleen in 2011 was het tijdelijk meer. Er is in 2010 en 2011 een regeling geweest waarbij het BTW-tarief voor verbouwen en renoveren verlaagd was. Deze regeling zal een groter aantal verbouwingen en daarmee meer schoon puin tot gevolg hebben gehad. Tussen 2003 en 2014 is er een daling te zien van 6,8 kg (19,6%) schoon puin per persoon. In 2015 is de hoeveelheid weer licht gestegen.

Verpakkingsglas

VerpakkingsglasGlas is een bekend product om te recyclen. Wie kent niet die grote bollen waar je lege flessen en potten in kwijt kunt? Als sinds het einde van de jaren 70 wordt glas gescheiden ingezameld. Van glas wordt nieuw glas van dezelfde kleur gemaakt. Daarom zijn er aparte glasbakken voor bijvoorbeeld wit en groen glas. Dat er nog een deksel of restje eten in het glas zit, is tegenwoordig geen probleem meer. Dankzij de moderne techniek wordt dit verwijderd voor het glas verder verwerkt wordt. Per persoon gooien we jaarlijks bijna 23 kg glas in de glasbak. Deze hoeveelheid is al jaren constant.

Houtafval (A- en B-hout)

HoutafvalBij hout wordt onderscheid gemaakt naar verschillende soorten. Onbewerkt hout wordt A-hout genoemd. Hardboard, spaanplaat, geverfd hout en kozijnen en deuren zijn voorbeelden van B-hout. C-hout onderscheidt zich van A-hout en B-hout doordat het bewerkt is met stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. C-hout wordt daarom apart gehouden bij het recyclen. De hoeveelheid houtafval uit de categorieën A en B varieert. Na 2003 steeg het, waarna het daalde tot het laagste niveau in 2014. In 2015 nam het weer toe tot 22,8 kg per persoon.

Conclusie

De afgelopen jaren zijn we met z’n allen heel wat minder afval gaan produceren. Daarbij wordt er relatief meer apart ingezameld. Nog steeds bestaat echter bijna 40% van het afval uit restafval. Er staat ons dus nog een uitdaging te wachten om dit percentage zo laag mogelijk en zelfs het liefst naar 0% te brengen. Dus: doe mee en scheid je afval!


Bronnen:
Statline (statline.cbs.nl): tabel Natuur en milieu – Milieu – Afvalstoffen – Gemeentelijk afval – Huishoudelijk afval per gemeente → Huishoudelijk afval naar soort afval → alle soorten, alle gemeenten, jaren 2003-2015
Wikipedia
Gemeente Stein
Twente milieu
Duurzaam thuis
Afvalvrij
Recycling centrum

Alle artikelen in deze categorie: